Wijkraad

In Heerlen heeft iedere buurt een eigen wijkraad, ook wel buurtorganisatie genoemd. De wijkraden worden door de gemeente ondersteund. De Wijkraad Aarveld-Bekkerveld bestaat uit een aantal vrijwilligers/actieve bewoners, die willen bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk.

Dat doen ze onder andere door het organiseren van activiteiten, het informeren van bewoners en door het voeren van overleg met bijvoorbeeld gemeente, politie, woningstichting, etc.

Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Het bestuur wordt begeleid door Karin van Meelis, gebiedsregisseur van de Gemeente Heerlen.

Vast aanspreekpunt bij de gemeente voor wat betreft de openbare ruimte is stadsdeelcoördinator Eugène Hodes:

Eugène Hodes

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen behalve veel voldoening geen vergoeding voor hun inzet.
Werkelijk gemaakte kosten (bv. aanschaf van materialen voor een activiteit) komen natuurlijk wel voor vergoeding in aanmerking.

Werkgebied

De wijk wordt begrensd door de stadsautoweg – Welterlaan – Burg. Gijzelslaan -Ruys de Beerenbroucklaan – St. Franciscusweg – Bongaertslaan – Caumerbeeklaan en Burg. Waszinkstraat.

Plattegrond van de buurt

Stichting Wijkraad Aarveld/Bekkerveld

De wijkraad is een rechtspersoon: de “Stichting Wijkraad Aarveld/Bekkerveld”, is als zodanig ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14079636 en is gevestigd op het adres Sallustiusstraat 32, 6417 VH  Heerlen. De wijkraad is te bereiken per mail: info@aarbek.nl

De Stichting Wijkraad Aarveld/Bekkerveld beschikt over de ANBI-status. Het RSIN-nummer is 8193.28.601.

Het rekeningnummer van de wijkraad is: NL33 RABO 0169 9061 16

Doelstelling van de stichting is:

Het creëren en handhaven van een levensloop bestendige wijk, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de sociale veiligheid in de buurt, waarbij het prettig, veilig en comfortabel wonen is.

Het verbeteren van de communicatie tussen gemeente en wijk, daar waar het prettig, veilig, plezierig en comfortabel wonen betreft.

De wijkraad werkt op basis van een jaarlijks werkplan, met bijbehorende begroting en legt achteraf verantwoording af door middel van een jaarverslag en jaarrekening. Werkplan en begroting vormen ook de basis voor de door de gemeente te verstrekken subsidie.

 

 

Privacy

Om contact te kunnen onderhouden met bewoners, vrijwilligers en andere relaties verwerkt de wijkraad persoonsgegevens. De wijkraad hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens.
Hoe we dat doen en welke gegevens we verwerken vindt u in Privacy Policy Wijkraad AarveldBekkerveld.
De wijkraad beschikt over een AVG-verklaring van de Stichting AVG voor Verenigingen.