Wijkraad

 

In Heerlen heeft iedere buurt een eigen wijkraad, ook wel buurtorganisatie genoemd. De wijkraden worden door de gemeente ondersteund. Heerlen zegt daarover:.

“Bij de aanpak van de buurtontwikkeling en de problemen en knelpunten in de stad wil Heerlen de buurtbewoners zo veel mogelijk te betrekken. Dit gebeurt via buurtgericht werken. Deze aanpak is erop gericht om de krachten van bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke instellingen en de lokale overheid, zo veel mogelijk te bundelen. Binnen de buurten ontwikkelt men efficiënte samenwerkingsvormen, netwerken en coalities.”

De Wijkraad Aarveld-Bekkerveld bestaat uit een aantal vrijwilligers/actieve bewoners (tegen de 100 !), die willen bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk.

Dat doen ze onder andere door het organiseren van activiteiten, het informeren van bewoners en door het voeren van overleg met bijvoorbeeld gemeente, politie, woningstichting, enzovo

Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Margriet Roozen
Desirée Stok-van den Kerkhof

Leonore Stollwerk

Frans van Velzen
(plv voorzitter)

Het bestuur wordt begeleid door een gebiedsregisseur van de Gemeente Heerlen. Dat was Adriane Keulen. Door haar benoeming tot wethouder hebben we even te maken met een vacature.

Vast aanspreekpunt bij de gemeente voor wat betreft de openbare ruimte is stadsdeelcoördinator Eugène Hodes:

Eugene
Eugène Hodes

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen behalve veel voldoening geen vergoeding voor hun inzet.
Werkelijk gemaakte kosten (bv. aanschaf van materialen voor een activiteit) komen natuurlijk wel voor vergoeding in aanmerking.

Vrijwilligers

Afgezien van de ondersteuning vanuit de gemeente (door o.a. de gebiedsregisseur), bestaat de wijkraad geheel uit vrijwilligers. Zij doen hun werkzaamheden dus altijd naast hun andere dagelijkse activiteiten. Het is daarom belangrijk dat er niet alleen resultaat geboekt wordt, maar ook dat er een goede onderlinge sfeer heerst. En … dat er voldoende vrijwilligers zijn die de handen uit de mouwen willen steken. Dat kan éénmalig zijn, bijvoorbeeld voor een bepaalde activiteit, of een wat vaster karakter hebben. Zo kan iedereen een bijdrage leveren die aansluit bij zijn of haar interesse en die past binnen de mogelijkheden die iemand heeft.

Momenteel zijn er zo’n 100 vrijwilligers/actieve bewoners actief en we zijn erg blij met hun inzet.
Vele handen maken immers licht werk en samen kunnen we veel doen voor de wijk !
Vrijwilligers zijn onder andere actief:
* bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals kinderconferentie, We Aar Bek, Halloween en Sinterklaas
* als het gaat om onze leefomgeving
* bij het samenstellen en uitbrengen van het wijkblad
* door het bieden van burenhulp
* bij het behoud en onderhoud van het Rosarium
* in het bestuur.
Overigens is er altijd ruimte voor nieuwe initiatieven !

Elke vrijwilliger ontvangt op gezette tijden een digitale nieuwsbrief. Daarin kan hij/zij lezen waar aan gewerkt wordt en welke actuele ontwikkelingen in de wijk spelen.
Daarnaast wordt twee keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Die bestaat uit een ‘ excursie’ en gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Zo bezochten we eerder onder begeleiding van een gids de kalkovens nabij Benzenrade, namen we een kijkje bij het cameratoezicht in het politiebureau, gingen we ontbijten bij Van der Valk (met aansluitend een wandeling), ontvingen we een zeer uitgebreide rondleiding op de begraafplaats aan de Akerstraat, picknickten we bij de Benzenraderhof, namen we een kijkje in de Loornhof en de Weltermolen, etc.

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar gemaakte kosten worden vanzelfsprekend gewoon vergoed.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de wijk ? Neem dan vrijblijvend contact op met Frans Thuis. Dat kan per mail ( info@aarbek.nl), telefonisch (06-47600307) of via het contactformulier (‘Contact’ in het menu).
U kunt natuurlijk ook altijd een van de vele vrijwilligers aanspreken.

Werkgebied

De wijk wordt begrensd door de stadsautoweg – Welterlaan – Burg. Gijzelslaan -Ruys de Beerenbroucklaan – St. Franciscusweg – Bongaertslaan – Caumerbeeklaan en Burg. Waszinkstraat.

Plattegrond van de buurt

Wijkblad

Vier keer per jaar verschijnt het wijkblad. Het wordt huis aan huis verspreid in Aarveld en Bekkerveld. Als u een bijdrage wilt leveren aan het wijkblad, dan kunt u dat doen via redactie@aarbek.nl.

Ontvangt u het wijkblad niet, bijvoorbeeld omdat u een ‘nee-neesticker’ heeft of buiten de wijk woont ? U kunt het wijkblad ook digitaal lezen of downloaden (pdf-bestand). Zie daarvoor ‘Documenten’ in het menu.

Digitale Nieuwsbrief

Behalve het papieren wijkblad geeft de wijkraad onregelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Die wordt uitsluitend verspreid per e-mail en alleen als er wat te melden valt. Wilt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief ? Stuur dan een mailtje naar info@aarbek.nl en vermeld ‘nieuwsbrief’ in de onderwerpregel.
U kunt de nieuwsbrieven ook digitaal lezen of downloaden (pdf-bestand). Zie daarvoor ‘Documenten’ in het menu.

Zakelijk

De wijkraad is een rechtspersoon: de “Stichting Wijkraad Aarveld/Bekkerveld”, is als zodanig ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14079636 en is gevestigd op het adres Benzenraderweg 103, 6417 SL  Heerlen.
De wijkraad is te bereiken per mail ( info@aarbek.nl), telefonisch (06-47600307) of via het contactformulier (‘Contact’ in het menu).

De Stichting Wijkraad Aarveld/Bekkerveld beschikt over de ANBI-status. Het RSIN-nummer is 8193.28.601.

Voor de stichting gelden de statuten. In de statuten is ook de doelstelling van de stichting opgenomen:
Het doel van de stichting is:

  • het creëren en handhaven van een levensloop bestendige wijk, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de sociale veiligheid in de buurt, waarbij het prettig, veilig en comfortabel wonen moet zijn;
  • het verbeteren van de communicatie tussen gemeente en wijk, daar waar het prettig, veilig, plezierig en comfortabel wonen betreft.

De wijkraad werkt op basis van een jaarlijks werkplan, met bijbehorende begroting en legt achteraf verantwoording af door middel van een jaarverslag en jaarrekening.
Werkplan en begroting vormen ook de basis voor de door de gemeente te verstrekken subsidie.
Voor de meest actuele werkplannen en/of jaarstukken kijkt u in het menu onder ‘Documenten’ of klikt u hier.

Het rekeningnummer van de wijkraad is: NL33 RABO 0169 9061 16

Privacy

Om contact te kunnen onderhouden met bewoners, vrijwilligers en andere relaties verwerkt de wijkraad persoonsgegevens.
De wijkraad hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens.
Hoe we dat doen en welke gegevens we verwerken vindt u in Privacy Policy Wijkraad AarveldBekkerveld.
De wijkraad beschikt over een AVG-verklaring van de Stichting AVG voor Verenigingen.