Tarcisius

Kindcentrum Tarcisius in voormalige HTS

Update 25 Januari 2019:

Basisschool Tarcisius verhuist naar de voormalige HTS aan het Bekkerveld. Wonen Limburg en Gemeente Heerlen zijn het eens geworden over een grondruil. De HTS met het binnenterrein van Wonen Limburg wordt geruild tegen woningbouwlocaties aan de Burg. Gijzelslaan en Spoorsingel van de gemeente. De gemeenteraad besluit in maart over de extra kosten. Daarna worden de plannen pas verder uitgewerkt.

Andere partners die meeverhuizen
Aan het Bekkerveld ontstaat een compleet Kindcentrum met een doorlopende leerlijn, waar kinderen van 0 tot 12 jaar spelen en leren. Andere partners die meeverhuizen naar de voormalige HTS:
•   So afdeling Catharinaschool, locatie Oude Lindestraat
•   Peuterspeelzaalwerk Heerlen
•   Humanitas kinderopvang en buitenschoolse opvang
•    Kleutergroep  Xonar/INNOVO

Kenmerkend HTS-gebouw blijft behouden
De gemeente wil het oudste deel van het gebouw aan het Bekkerveld behouden en de kenmerkende sfeer terugbrengen. Het gedeelte dat later is aangebouwd wordt gesloopt. Op een deel van het binnenterrein komt nieuwbouw, maar kleiner dan de aanbouwen die er nu staan. Zo blijft er voldoende ruimte over voor speelplein, parkeren en afzetten van leerlingen. Het gebouw wordt duurzaam en aangesloten op mijnwa- ter. In januari 2021 moet het gebouw klaar zijn.

Woningen aan de dr. Jaegerstraat
Het gebouw van de voormalige HTS aan de dr. Jaeger- straat blijft in bezit van Wonen Limburg. Wonen Limburg gaat dat gebouw slopen en vervangen door stadswoningen.

Woningen aan Burg. Gijzelslaan en Spoorsingel

Wonen Limburg was van plan om woningen te realiseren aan het Bekkerveld. In plaats daarvan kan Wonen Limburg ongeveer evenveel woningen bouwen aan de Burgemeester Gijzelslaan en Spoorsingel. Aan de Burgemeester Gijzelslaan gaat het om de plek waar vroeger het politiebureau stond. Nu is daar een tijdelijk parkje gemaakt. Aan de Spoorsingel gaat het om het voormalige Sporthotel. Dat wordt gesloopt en daarna komen er nieuwe woningen.

Andere invulling gebouw Tarcisiusschool Aarweg

Het gebouw van de Tarcisiusschool aan de Aarweg wordt ook van Wonen Limburg. De basisschool blijft daar zitten tot het gebouw aan het Bekkerveld klaar is. Wat er daarna met het gebouw gebeurt is nog niet duidelijk.

Schoolgebouw Celusstraat wordt  gesloopt
Het schoolgebouw van Tarcisius aan de Celsusstraat wordt gesloopt. Het terrein wordt daarna ingezaaid met gras.

Wij houden u op de  hoogte 

Na het besluit in de raad kunt u meepraten over de nieuwe verkeerssituatie. Woont u dichtbij de voor- malige HTS?
Wilt u straks meepraten over het verkeer? Meld u dan alvast aan via
kindcentrumtarcisius@heerlen.nl. Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14045.

meer nieuws op heerlen.nl

Wat vooraf ging

De Tarcisiusschool krijgt een nieuw gebouw.

Het gebouw waar de school nu in gevestigd is, stamt grotendeels uit de jaren vijftig. Inmiddels past het niet meer bij het moderne onderwijs. Daarom komt er een nieuw gebouw.
De dependance kan dan worden opgeheven en er komt ruimte voor een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang.
In juni 2017 besloot het college van B&W de nieuwbouw te realiseren op de huidige locatie.

De wijkraad had toen al gewezen op de buitengewoon slechte verkeerssituatie ter plekke: de infrastructuur, die stamt uit de jaren 60, is niet geschikt om de grote aantallen auto’s te verwerken. Een onderzoek door adviesbureau Goudappel/Coffeng leek te laten zien dat het verkeerstechnisch best zou kunnen. De wijkraad stelde een eigen werkgroep in en kwam tot een andere conclusie.

Omwonenden spraken intussen hun ongerustheid uit en ook binnen de gemeenteraad werden vraagtekens gezet bij de keuze voor de huidige locatie.

Vergadering Commissie Economische Stimulering op 4 oktober 2017

In de vergadering van de Raadscommissie Economische Stimulering (ES) van 4 oktober 2017 deelde wethouder Jordy Clemens mee dat het college, de vele bezwaren en vraagtekens gehoord hebbende, had besloten

  • een nieuwe en uitgebreidere doorrekening te laten maken van de twee meest genoemde locaties, namelijk de Aarweg en de voormalige HTS
  • op zoek te gaan naar mogelijkheden om voor het verschil in kosten externe financiering te vinden
  • vervolgens een principebesluit aan de raad voor te leggen, waarop de raad dan een zienswijze kan uitspreken.

Update 28 mei 2018

In het coalitieakkoord dat na de gemeenteraadsverkiezingen werd vastgesteld verschoof de voorkeur voor de nieuwe school naar de HTS.
In een bewonersbrief van 28-05-2018 laat de gemeente aan alle bewoners in Aarveld/Bekkerveld weten er nu van uit te gaan dat de Tarcisiusschool zal verhuizen naar de voormalige HTS. De gemeente gaat in gesprek met de huidige eigenaar om het gebouw te verwerven en start de benodigde planologische procedures op.
Verloopt een en ander voorspoedig, dan kan definitieve besluitvorming volgen en zou over ongeveer een jaar te kunnen worden begonnen met de verbouwing.

Nieuwsbrief 20180528 over locatie Basisschool Sint Tarcisius

Frans Auteur