Tarcisius en verkiezingen

Geplaatst op: 17 maart 2018

Verkiezingen

Nieuwbouw Tarcisiusschool en gemeenteraadsverkiezingen, standpunten politiek

(Aanvulling op artikel in wijkblad 16 maart 2018)

Antwoorden op onderstaande vragen over nieuwbouw b.s. Tarcisius door de diverse Heerlense politieke partijen: (letterlijke teksten).

Dit waren de vragen aan de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen:

Voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 willen we graag de standpunten van de verschillende politieke partijen inventariseren m.b.t de nieuwbouw van basisschool Tarcisius.
Als bewonersgroep omwonenden b.s. Tarcisius Aarveld willen wij u vragen de 3 onderstaande vragen te beantwoorden. Indien u toelichting wenst te geven bij de vragen nodigen we u van harte uit om dit onder de vragen toe te voegen.

Bij voorbaat dank namens de bewoners in onze buurt,
P. Gerards

-Op welke locatie moet de nieuwbouw van b.s. Tarcisius komen ?

 • ⧠         Bekkerveld, oude HTS gebouw
 • ⧠         Aarweg, huidige hoofdlocatie
 • ⧠         Celsusstraat, omgeving huidige nevenlocatie
 • ⧠         Benzenraderweg, bij MAB A gene Bek
 • ⧠         Andere locatie

-Bent u bereid om eventuele meerkosten, naast te verkrijgen externe financiering, nodig op de oude HTS locatie ter beschikking te stellen?

 • ⧠         Ja
 • ⧠         Nee

-Vindt u dat de school moet inkrimpen van ongeveer 500 leerlingen naar circa 350 leerlingen, de grootte van andere Heerlense basisscholen; ook al vanwege het feit dat het grootste gedeelte van de leerlingen op b.s. Tarcisius niet afkomstig is uit het verzorgingsgebied?

En dit waren de antwoorden, in volgorde van binnenkomst:

Antwoord van Roel Leers voor Hart-Leers (lijst 4)

Locatie ?   HTS                                                                                       
Extra geld ?   Ja
Terug naar 350 leerlingen ?     Nee

Toelichting:

-Het nieuwe Tarcisius zal wat ons betreft in het oude HTS gebouw aan het Bekkerveld komen. Dit gebouw staat inmiddels al zo’n 20 jaar leeg, is een waar Heerlens monument en verdient mede vandaar een passende invulling. De goed ontsloten ruimtelijk gelegen locatie aan het Bekkerveld lijkt ons perfect voor een nieuwe locatie van de nu krap bemeten, moeilijk bereikbare en kort bij de woningen gelegen bassischool. 

-Ja, wij zijn bereid om extra geld beschikbaar te stellen voor verplaatsing naar het voormalige HTS gebouw. De financiering daarvoor had wat ons betreft overigens al lang gevonden kunnen zijn. Wij stemden namelijk tegen de 5,7 miljoen euro kostende uitbreiding van De Nor en gaven daarbij aan de gemeentelijke bijdrage daaraan -3,3 miljoen euro- te willen gebruiken om het financiële tekort af te dekken. Het bestaande tekort vanwege verplaatsing Tarcisius naar voormalig HTS gebouw Bekkerveld. Onze jongste stadsgenoten -en ‘de wijk’ natuurlijk- hebben en hadden wat ons betreft prioriteit boven het uitbreiden van een reeds bestaande Popzaal die met enige inventiviteit en goede wil met diens bestaande voorzieningen ruimschoots vooruit kan. 

-Basisschool Tarcisius staat prima aangeschreven en heeft mede vandaar een ‘aanzuigende werking’ tot zelfs (ver) buiten de wijk. Op een geschikte locatie (HTS gebouw, Bekkerveld) moet/zal een leerlingenaantal dat een gemiddelde overstijgt geen probleem zijn.

Ik hoop met al het voorgaande uw vragen, namens onze fractie, duidelijk beantwoord te hebben. Waar onze voorkeuren liggen en welke keuzes wij in deze maken moge vandaar aldus duidelijk zijn.

Met hartelijke groeten,
namens Hart-Leers,
Roel Leers

Antwoord van Loek Damen voor OPH (Ouderen partij Heerlen) (lijst 2):

Locatie ?   HTS                                                                                       
Extra geld ?   Ja
Terug naar 350 leerlingen ?     Nee 

Onze keuze gaat uit naar de oude HTS voor de nieuwbouw Tarcisiusschool.

Groet Loek Damen
Fractievoorzitter OPH.

Antwoord van Paul Hazen voor Stadspartij (lijst 8):

Onderstaand heb ik ons beeld over de Tarcisius ingevuld.

Locatie ?   HTS                                                                                       
Extra geld ?   Ja
Terug naar 350 leerlingen ?     Nee

Gr. Paul Hazen
Fractievoorzitter Stadspartij, het alternatief

Eventueel toelichting: Hierdoor slaan we 2 vliegen in een klap, de Tarcisius krijgt een volwaardige locatie en het historische gebouw krijgt een zinvolle invulling.

Antwoord van Jan Bertholet voor D66 (lijst 7):

Locatie ?   HTS                                                                                       
Extra geld ?   Ja
Terug naar 350 leerlingen ?     Nee 

Ik kan jullie format niet invullen op mijn scherm, maar zoals jullie weten is D66 onomwonden voorstander van vestiging van de Tarcisiusschool in de oude HTS ! Een goed alternatief daarvoor is er niet in onze ogen. De argumenten daarvoor heb ik al eerder toegelicht, maar staan in onderstaand persbericht van ons uit september vorig jaar.

En ja, wij zijn zeker bereid om extra kosten daarvoor te betalen, maar zo’n vaart loopt het in onze ogen daarmee niet als alle kosten en besparingen meegeteld worden, maar ook dat staat in  onderstaand bericht.

Mvg
Jan Bertholet
D66

Nieuwbouw Tarcisius; oplossing D66 slaat 3 vliegen in een klap !

Heerlen, 27 september 2017

Op zich is het een Collegebevoegdheid om binnen de vastgestelde kaders (Nota Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs en het vastgestelde budget) een besluit te nemen t.a.v. een onderwijslocatie. In dit geval heeft het College echter toegezegd tijdens de algemene beschouwingen vorig jaar, toen de Raad moest instemmen met het opnemen van het nieuwbouwbudget voor Tarcisius op de begroting en er een amendement van D66 lag om dat vooralsnog niet te doen (omdat er nog geen plannen en locatiekeuze voorgelegd waren) , om de Raad eerst haar zienswijze te laten geven voordat een besluit genomen zou worden. Daartoe zou dan eerst nog informatie dienaangaande aangeleverd worden. Wel nu, deze toezegging is later nog tijdens de commissievergadering ES in mei jl herhaald toen het Integraal huisvestingsplan Primair onderwijs daar behandeld werd en ook nog eens tijdens de daarop volgende Raadsvergadering waar dit ter instemming voorlag.

Wie schetst onze verbazing toen de buurtbewoners van de huidige locatie aan de Aarweg in juni een schrijven van de gemeente op hun deurmat vonden waarin gesteld werd dat nieuwbouw op de huidige locatie plaats zou gaan vinden.  Na hevige protesten en verwijten van Raadsmisleiding , met name vanuit D66, OPH en PvdA, bond men geschrokken in en zegde men  toe de Raad alsnog van adequate informatie te voorzien en de beslissing eerst voor te leggen.

Na schriftelijke vragen vanuit D66 vorige week kreeg de Raad eind vorige week alsnog de informatie; naast een samenvattende Raadsinformatiebrief ook de gevraagde onderbouwing van de keuze voor de Aarweg, via een multi-criteriamethode. Tevens een quick scan m.b.t. de locatie HTS aan het Bekkerveld, de voorkeurslocatie van de genoemde partijen en buurtbewoners, die zich inmiddels gemobiliseerd hadden, oa via en petitie. Daaruit bleek dat deze locatie in feite de beste is, voldoet aan alle criteria en naar verwachting niet substantieel meer gaat kosten, ook niet in de exploitatie! Maar er zou om een en ander precies te berekenen, een aanvullend onderzoek nodig zijn. Waar die drie miljoen euro extra vandaan komt, die vaak genoemd wordt en gebruikt als argument tegen de HTS,  is mij dus een raadsel, want in de quick scan zijn bedragen nog niet genoemd. 

Wel nu, in de Raadsinformatiebrief van vorige week (22 september 2017) staat inderdaad vermeld dat “in overleg met het schoolbestuur van Innovo besloten is een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de geschiktheid van deze locatie en de financiële consequenties”.  

Wie schetst wederom mijn verbazing toen ik maandag jl. in mijn brievenbus een nieuw bericht voor omwonenden vond waarin de Gemeente zegt stelt besloten te hebben nieuwbouw op de huidige locatie te gaan realiseren en dienaangaande nader verkeerstechnisch onderzoek te laten uitvoeren door een extern bureau (Goudappel Coffeng) en tevens een werkgroep in  het leven te gaan roepen, bestaande uit buurtbewoners, om de zoeken naar verkeerstechnische oplossingen voor de nogal onveilige verkeerssituatie daar. 

Over extra budget is wat ons betreft zeker te praten omdat er in onze beleving met de keuze van de HTS drie vliegen in één klap geslagen worden; er wordt noodzakelijke nieuwbouw voor de inmiddels grootste basisschool van Heerlen gerealiseerd, het prachtige gebouw van de HTS krijgt na een twintig jaar leegstand eindelijk weer een maatschappelijke functie en op de huidige locatie kunnen senioren- en zorgappartementen gerealiseerd worden. Daar is immers in onze beleving in deze vergrijsde wijk sterke behoefte aan, zodat bewoners de niet weg willen uit hun wijk door kunnen verhuizen en daarvoor in de plaats er gezinnen komen wonen.

Maar nogmaals, wij denken, gesterkt door de conclusies uit de quick scan, dat het met dat extra budget wel mee zal vallen. Te meer omdat de verkoop van de huidige locatie geld oplevert en er inmiddels vanaf november dit jaar subsidies mogelijk schijnt te zijn voor restauratie van de HTS (40% van de kosten tot maximaal € 400.000).

Overigens, ook als men onverhoopt zou willen vasthouden aan nieuwbouw op de huidige locatie, sterk ongewenst vanwege de verkeerstechnische situatie en grootte van het perceel,  zal de school, tijdelijk elders ondergebracht moeten gaan worden, met alle kosten van dien. Als men daarbij aan de HTS denkt, zal deze dan ook geschikt gemaakt moeten worden !

Waarom dan niet meteen deze locatie als in onze ogen bijna perfecte locatie voor Tarcisius ?

Jan Bertholet
Fractievoorzitter D66 Heerlen

Antwoord van Barry Braeken en Henk Verreck voor PvdA  (lijst 5):

Locatie ?   HTS                                                                                       
Extra geld ?   Ja
Terug naar 350 leerlingen ?     Nee

Het is inderdaad van belang dat politieke partijen zich duidelijk uitspreken over de kwestie Tarcisius. Daarom geef ik hieronder de letterlijke passage in ons door de leden vastgestelde verkiezingsprogramma:

-Het Tarcisius willen wij onderbrengen in het oude HTS-gebouw zodat een monument daar een nieuw leven krijgt (met verbindingen naar het Bekkerveld en de Annakerk) en de straten om de huidige school ontlast worden.
Ik denk dat dit standpunt voor zich spreekt. En ja, we hebben daar ook extra gemeentelijke financiën voor over.

Als het gaat om inperken van het aantal leerlingen dan zijn we daar voorzichtig in omdat we ook niet willen komen aan de vrijheid van onderwijskeuze door ouders. Een goede school trekt nu eenmaal ook leerlingen van verder. Het is wel zaak de afwikkeling daarvan goed te regelen en dat is beter te doen bij de oude-HTS.

Hopelijk hebben we u hiermee in voldoende mate geïnformeerd, maar indien er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen,

Groet,
Barry Braeken

“ PvdA op 20-01-2018 aanwezig met een stand bij de Plusmarkt, v.W.Poelmanstraat en de wijk via een flyer uitgenodigd om persoonlijk contact te hebben en over dit (en andere) onderwerpen in discussie te gaan.
O.a. Henk Verreck lichtte bovenstaand standpunt ook daar toe. “

Antwoord van Ron Meijer voor SP (lijst 1):

Locatie ?   Bij voorkeur HTS                                                                          
Extra geld ?   Nee
Terug naar 350 leerlingen ?     Ja

Graag beantwoord ik uw vragen als volgt:

1) Bij voorkeur de oude HTS. Een prachtige plek in een monumentaal pand. 

2) Mocht er een andere vorm van financiering– zonder gemeentegeld mogelijk zijn, dan staan we daar voor open. 

Eerlijk zijn, hoort bij onze manier van politiek bedrijven: er is voor deze school al 7,5 miljoen euro aan gemeentelijk geld beschikbaar gesteld. Daarmee is deze basisschool de duurste van Heerlen. 

Wie uw buurt bovenop de reeds ter beschikking gestelde 7,5 miljoen voor Tarcisius nog meer gemeentelijk geld belooft, moet er ook bij vertellen dat dat dan ten koste gaat van andere scholen in andere buurten of ten koste van andere voorzieningen. Met 7,5 miljoen aan gemeentegeld moet de verbouwing op elke mogelijke locatie haalbaar zijn. Dus ook de oude HTS.

3) Ja, wij vinden dat scholen als Tarcisius de rem moeten zetten op de groei van hun leerlingenaantal. Niet alleen vanwege het draagvlak in de buurt, maar ook omdat alsmaar groeiende scholen- via leerlingen uit andere buurten of zelfs andere gemeenten- een gevaar zijn voor scholen elders. Het is zeer onwenselijk als in sommige buurten scholen moeten sluiten omdat in andere buurten scholen steeds groter worden. We willen immers goede scholen op loopafstand in of van elke buurt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat scholen zich niks van onze logische ambitie hoeven aan te trekken, omdat de wet hen in staat stelt eindeloos te kunnen blijven groeien. Toch willen we er alles aan doen om scholen en onderwijsstichtingen een grotere verantwoordelijkheid dan die van de eigen groei te laten nemen. Een school is namelijk geen koekjesfabriek.

Met vriendelijke groet,
Ron Meyer
SP

Antwoord van Charles Claessens voor CDA (lijst 3):

Locatie ?   Nog geen uitspraak                                                                        
Extra geld ?   Afhankelijk van het totaalplaatje
Terug naar 350 leerlingen ?     Daar gaan wij niet over

Conform eerder toezegging hebben wij uw vragen gisteren in onze fractie besproken.

Op dit moment doen wij nog geen uitspraak over een locatie. De HTS locatie is wat ons betreft wel een interessante optie, maar om een definitieve keuze te kunnen maken willen we eerst meer informatie hebben over alle opties en de gevolgen er van.

Afhankelijk van het totaalplaatje kunnen we ook pas een keuze maken over eventuele meerkosten. Wij zijn de mening toegedaan dat we nog niet beschikken over alle benodigde informatie om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Voor wat betreft de grootte van de school: daar gaan wij niet over. Ouders mogen in ons land de keuze maken voor de school die zij goed achten voor hun kind.

Een passage uit ons concept-programma hierover luidt als volgt:

“Eind 2017 heeft de gemeenteraad stevig gediscussieerd over huisvesting van het basisonderwijs. Natuurlijk mogen ouders kiezen waar ze hun kinderen naar school brengen! De praktijk leert echter dat dit praktische problemen meebrengt. 

Omwonenden zien vaak ‘wild-west-taferelen’, vooral bij aanvang en einde schooltijd. Zodra nieuwbouw nodig is, vindt CDA Heerlen, moeten alle mogelijkheden bekeken worden. Ook alternatieve oplossingen verdienen hierbij een kans.”

Wat ons betreft is er dus nog meer informatie nodig alvorens een finaal besluit te kunnen nemen.

Met hartelijke CDA-groet,
Charles Claessens

Drs. CMJP (Charles) Claessens
Fractievoorzitter CDA Heerlen
Lijsttrekker GR2018

Antwoord van Jan Horssels voor Partij Hoensbroeks Belang (lijst 9):

Locatie ?   Afhankelijk van wat omgeving wil                                                            
Extra geld ?   ?
Terug naar 350 leerlingen ?     ?

Wij Partij Hoensbroeks Belang gaan er altijd van uit wat wil de omgeving, zelf ben ik betrokken geweest bij BMV “De Meister”Aldenhof te Hoensbroek.

Daar is een nieuwe school (BMV) gebouwd ik was het met het ontwerp niet eens, daarmee wil ik zeggen let bij eventuele nieuwbouw heel goed op de veiligheid voor de kinderen laat het niet toe dat zoals ik altijd zeg een tribune op de speelplaats komt zoals bij “De Meister” let goed op de verkeersstroom, zoals u weet willen de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen hen het liefst in het leslokaal afzetten, laat u niet beïnvloeden door verkeerdeskundigen, zorg dat politie en de wijk Boa bij elk gesprek worden uitgenodigd.

U schrijft dat er meerdere ouders van buiten de wijk hun kinderen bij Tarcisius naar school laten gaan, is toch een goed teken !

Ik lees in de locatieanalyse dat er niet erg veel verschil in zit.

De wijkraad/buurtgerichtwerk kan een belangrijke rol zijn in deze.

Met vriendelijke groet,
Jan Horssels
Fractievoorzitter & lijsttrekker voor Partij Hoensbroeks Belang.

Antwoord van Ans Winkens voor VVD (lijst 6):

Locatie ?   HTS, Celsusstraat, Benzenraderweg. Niet Aarweg                                          
Extra geld ?   Nog niet relevant
Terug naar 350 leerlingen ?     Nee

Op dit moment is de verantwoordelijk wethouder doende met uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Tarcisiusschool onder te brengen in de oude HTS.
Nu wachten wij dat eerst af en als het passend blijkt de school daarnaartoe te verplaatsen, kan dat op onze instemming rekenen.

Om nu antwoord te geven op uw vragen over financiering en overschrijdingen, lijkt mij dus allerminst relevant op dit moment. 

Dat de school, mede door de nog steeds aanhoudende groei niet op de huidige plek herbouwd moet worden, vinden wij logisch. Temeer daar de veiligheid en doorstroming van verkeer niet kunnen worden gewaarborgd.

Voor ons is van allergrootste belang dat ouders zelf onderwijs kunnen blijven kiezen voor hun kinderen en niet worden gedwongen te kiezen voor een andere school omdat het maximum aantal leerlingen zou zijn bereikt.

Dat is wat in ons programma staat en dat is wat ik ook al eerder heb aangegeven in de desbetreffende vergaderingen.
Ons volledige programma kunt u desgewenst ontvangen.

Met hartelijke groet,
Ans Winkens
VVD gemeenteraadslid

Aanvullende vragen naar aanleiding van de beantwoording:

“1.Begrijp ik het goed uit uw reactie en invullijst dat de VVD Heerlen tegen locatie Aarweg is en gaat kiezen voor locatie oude HTS, Celsusstraat, of bij MAB A gene Bek? “
Vraag1: Klopt, heeft u goed begrepen.

“ 2.Meer geld voor eventuele keuze HTS? “
Vraag 2: Die bereidheid hangt af van diverse factoren, zoals ik aangaf. Onder meer van goed uitgewerkte, haalbare plannen, kosten, externe gelden en budgetten.

Antwoord van Christian Petermann, RPN (Realisten) : niet meer verkiesbaar

Locatie ?   HTS                                                                                       
Extra geld ?  
Terug naar 350 leerlingen ?    

Excuses voor de late reacties. Door mijn drukke werkzaamheden en projecten in het buitenland ben ik niet meer verkiesbaar voor een volgende termijn. Zoals ik reeds heb aangegeven ben ik voorstander van de keuze voor HTS gebouw

Gezien de animo die steeds meer partijen in Heerlen lijken te hebben voor deze realistische en meest voor de hand liggende variant, hoop ik van ganser harte dat het in de komende raadstermijn dan ook realiteit wordt. Intensiveer vooral de lobby bij de SP, Ouderenpartij en het CDA Heerlen. Zij zijn doorslaggevend in de besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Christian Petermann / RPN

Antwoord van Ewout Tijdeman voor GroenLinks (lijst 10):

Locatie ?   Informatie nog niet volledig                                                              
Extra geld ?  
Terug naar 350 leerlingen ?    

Via Sajjad Rahnama’i, ons raadslid namens GROENLINKS in de zittende gemeenteraad ontving ik uw vraag met betrekking tot ons standpunt inzake nieuwbouw van bs Tarcisius. U gaf daarbij heel hoffelijk een meerkeuzevragenlijst mee met het verzoek deze in te vullen.

Ik heb een ander voorstel: we plannen een afspraak met u, een delegatie van de bewoners of we organiseren een volledige bijeenkomst met betrokkenen.

Dat is namelijk de basis voor GROENLINKS als het gaat om besturen, het maken van politieke keuzes en het afwegen van belangen: wij praten graag mét mensen in plaats van over mensen.

En voordat wij tot een standpunt komen, vind ik het van prominent belang om te weten wat het betekent voor u, voor uw medebewoners, voor de wijk, voor de school en eigenlijk voor alle betrokkenen.

Laat me graag weten of u openstaat om met mij  en/of een delegatie van GROENLINKS in gesprek te gaan om uw standpunten te leren kennen en wat het voor u als bewoners betekent als er plannen zijn voor nieuwbouw van deze school.

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.

Hartelijke groet,
Ewout Tijdeman
Lijsttrekker GROENLINKS Heerlen

Na een uitgebreid gesprek met rondleiding is het standpunt van GroenLinks toegestuurd:

Het standpunt van GroenLinks zoals ik u mondeling heb toegelicht is de volgende:

 • Het is voor GroenLinks onmogelijk om een definitief standpunt te bepalen vóór de gemeenteraadsverkiezingen, omdat de definitieve onderzoeken en de resultaten daarvan nog niet bekend zijn. Dat zou betekenen dat we ons baseren op onvolledige informatie en dat vinden wij niet zorgvuldig. In onze opinie is er dan ook geen enkele partij die een gefundeerd eindoordeel kan geven.
 • Wat wij wel kunnen zeggen is dat wij altijd luisteren naar de noden en wensen van mensen die direct te maken krijgen met dit soort ingrijpende beslissingen;
 • Dat wij altijd in onze afwegingen de opinie van omwonenden en direct betrokkenen meenemen en dat zeker ook laten terugkomen in onze standpuntbepaling;
 • GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Teveel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven pakken we daarom hard aan. Het kan wel: voor iedereen een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen én een schone leefomgeving. Verandering begint in Heerlen, op 21 maart mét GroenLinks.
 • Dat wij altijd onze afwegingen baseren op de kernpunten die voor ons van cruciaal belang zijn:
  • Eerlijk delen: Het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. De regering verhoogt de btw en verlaagt de dividendbelasting. Dit is oneerlijk en het kan anders. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen: in Nederland én in Heerlen;
  • Zorg: we kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen en niet om het maken van winst;
  • Klimaatverandering; Wat we nu doen of laten raakt direct de toekomst van onze kinderen. GroenLinks kiest er voor klimaatverandering hard aan te pakken.We kiezen voor groene en schone gemeenten: we zorgen voor schone lucht in onze straten en stimuleren duurzame energie.

Samengevat staan wij dus voor een duurzame oplossing die goed is voor iedereen: de buurt, de kinderen, de school en het (leef)klimaat.

Hartelijke groet,
Ewout Tijdeman

Antwoord van Hein Meier voor (lijst 11) blanco (Partij 50plus):

Locatie ?                                                                                                                       
Extra geld ?  
Terug naar 350 leerlingen ?    

Nieuwe partij op de kieslijst.
Pas later op 10-02-2018 onze vragen ontvangen.
Nog geen antwoord ontvangen.

Antwoord van Pascalle Plusquin voor Partij voor de Dieren, PvdD (lijst 12):

Locatie ?   HTS                                                                                                           
Extra geld ?   Ja
Terug naar 350 leerlingen ?    

Nieuwe partij op de kieslijst.

Eventueel toelichting:

In het kader van aanpakken van de leegstand heeft een bestaand gebouw de voorkeur. Het gebouw moet wel geschikt zijn om dienst te doen als basisschool en zo duurzaam mogelijk, liefst energieneutraal, gerenoveerd worden. De ligging van de oude HTS vinden we een flinke verbetering tov de oude locatie. Ook biedt het grasveld van het Bekkerveld veel mogelijkheden voor activiteiten. De PvdD vindt dat herbestemming van monumenten en monumentale panden moet worden bevorderd en sloop van (cultuur)historische panden dient voorkomen te worden.

De meerkosten zullen besteed moeten worden aan een optimaal pedagogische en didactische omgeving en in de verduurzaming, zoals energieneutraal maken van het gebouw zelf. Ook dient er een gezond en veilig leefklimaat te zijn rond de school.

De Partij voor de Dieren wil kleinschalig onderwijs in de buurt, op loopafstand voor kinderen. Ouders zijn uiteraard vrij om te kunnen kiezen voor een basisschool waarvan ze vinden dat deze school het beste bij hun kind of opvoeding past.

Met vriendelijke groet,
Pascale Plusquin
Lijsttrekker PvdD Heerlen