Tarcisius

Geplaatst op: 14 februari 2018

Update 14 februari 2018

(Updates in chronologische volgorde, dus meest recente onderaan)

De Tarcisiusschool krijgt een nieuw gebouw, op dezelfde plek waar de huidige school staat.

Het gebouw waar de school nu in gevestigd is, stamt grotendeels uit de jaren vijftig. Inmiddels past het niet meer bij het moderne onderwijs. Daarom komt er een nieuw gebouw.
De dependance kan dan worden opgeheven en er komt ruimte voor een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

De gemeente heeft onderzocht of er mogelijke een andere, geschiktere locatie was.
Bekeken zijn de plek van de huidige dependance, de voormalige HTS en het grasveld tussen de sportvelden en de Tichelbeekstraat.
De huidige locatie komt als meest geschikte uit het onderzoek. Wel zal bij het uitwerken aandacht besteed moeten worden aan de verkeersafhandeling.

Naar verwachting kan de bouw in 2018 beginnen. Medio 2019 zou het nieuwe gebouw dan in gebruik genomen moeten kunnen worden.

De omwonenden zijn begin juni per brief geïnformeerd.
U kunt de brief hier zelf lezen.

Update 21 juni 2017:

De keuze voor de locatie voor de nieuwbouw is een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders.
Het College heeft echter toegezegd de gemeenteraad hierin te betrekken. Daartoe heeft het College begin juni een zgn. raadsinformatiebrief aan de raad gestuurd. Het is gebruikelijk dat die eerst in een of meer raadscommissies besproken wordt en dan wordt geagendeerd voor een raadsvergadering. De raad zou dan nog kunnen besluiten gebruik te maken van zijn bevoegdheid  om het college op te dragen een nieuw besluit te nemen.

De raadsinformatiebrief is op 14 juni besproken in de Raadscommissie Economische Stimulering. De commissieleden bleken behoefte te hebben aan aanvullende informatie en die is ook toegezegd. Een en ander betekent, mede vanwege het zomerreces, dat bespreking in de raad op zijn vroegst in september of oktober zal plaatsvinden. 

Inmiddels blijkt uit bv. berichten op Nextdoor, reacties van bewoners en een peiling door raadsleden, dat niet iedereen onverdeeld enthousiast is over de keuze voor de huidige locatie. We hebben de verantwoordelijk wethouder daarom gevraagd de mening van buurt en bewoners nadrukkelijk in de besluitvorming te betrekken. Dat geldt ook voor het ontwerpen van de oplossingen voor de verkeerssituatie.

Update 25 juli 217

Vandaag heeft de wijkraad een gesprek gehad met wethouder Jordy Clemens. In het gesprek hebben we aangegeven dat, mocht nieuwbouw inderdaad op de huidige plek plaatsvinden, we belang hechten aan ‘harde’ oplossingen om een goede verkeersafhandeling mogelijk te maken. Dan denken we aan oplossingen in de infrastructuur en duidelijke afspraken met betrokken partijen.
We hebben de afspraak gemaakt dat in september/oktober een werkgroep start, waarin ook bewoners vertegenwoordigd zijn.
Samenstelling en werkwijze van die werkgroep stellen we vast op 14 september op basis van een voorstel dat wijkraad en de betrokken ambtenaar voor die datum uitwerken.
Mocht u interesse hebben om aan een dergelijke werkgroep deel te nemen, dan kunt u dat alvast kenbaar maken via info@aarbek.nl. 
Zijn er meer kandidaten dan werkbaar is (je kunt nu eenmaal niet met 30 personen in een werkgroep zitten), dan moeten we mogelijk met een nog in te vullen werkgroep-achterbanconstructie werken.

Update 23 september 2017

Begin september zijn enkele buurtbewoners een petitie gestart omdat zij het niet eens zijn met nieuwbouw op de huidige locatie (zie het afzonderlijk bericht daarover).

De gemeente heeft enige tijd geleden besloten een extern onderzoek naar de verkeerssituatie te laten uitvoeren door Adviesbureau Goudappel Coffeng. De wijkraad heeft er bij de gemeente op aangedrongen dat de werkgroep verkeer van de buurt bij dat onderzoek betrokken wordt.
Voor die werkgroep verkeer hebben zich vier buurtbewoners aangemeld. De werkgroep verkeer komt zondag 24 september voor het eerst bijeen.
Op dinsdag 26 september voert Goudappel een reeks gesprekken, onder andere met school, schoolbestuur en leerlingen. Er vindt ook een gesprek met de werkgroep plaats. Daarnaast vinden verkeerstellingen plaats op de wegen rond de school en gaat Goudappel de situatie ter plekke bekijken, ook op de momenten waarop de grootste drukte zich voordoet.

Op 22 september 2017 stuurde het college een raadsinformatiebrief (RIB) naar de gemeenteraad.
In de RIB wordt uitleg gegeven over het afwegingsmodel voor de locatiekeuze. De twee afwegingen (een van de gemeente, een van Innovo) zijn daarbij bijgevoegd.
De RIB besluit met de zin: “We gaan niet tot definitieve besluitvorming over voordat het verkeersonderzoek afgerond is.”
U vindt de documenten hieronder:

Update 29 september

In de gemeenteraad van 27 december is afgesproken de Raadsinformatiebrief (zie hierboven) te agenderen voor de vergadering van de Raadscommissie Economische Stimulering (ES). Deze vindt plaats op woensdag 4 oktober en begint om 19.30 uur (ingang gemeentehuis).
Het is mogelijk in te spreken. U krijgt dan gelegenheid uw mening kenbaar te maken. Op de website van de gemeente vindt u wat u moet doen om van die mogelijkheid gebruik te maken. 

U kunt de vergadering ook bijwonen als toehoorder. Dan hoeft u zich aan te melden, maar u moet wel op tijd aanwezig zijn.

Update 4 oktober

In de vergadering van de Raadscommissie Economische Stimulering (ES) is twee uur gesproken over de nieuwbouwplannen.
Voorafgaand aan het gesprek in de commissie maakte Paul Gerards gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en zo de commissie op de hoogte te stellen van de nadrukkelijke zorgen van een aantal omwonenden inzake de verkeersafhandeling en -veiligheid bij toename van het aantal leerlingen en activiteiten.
Vervolgens opende wethouder Jordy Clemens het gesprek met de mededeling dat het college, de vele bezwaren en vraagtekens gehoord hebbende, heeft besloten

  • een nieuwe en uitgebreidere doorrekening te laten maken van de twee meest genoemde locaties, namelijk de Aarweg en de voormalige HTS
  • op zoek te gaan naar mogelijkheden om voor het verschil in kosten externe financiering te vinden 
  • vervolgens een principebesluit aan de raad voor te leggen, waarop de raad dan een zienswijze kan uitspreken.

Hij waarschuwde wel voor ‘wensdenken’, ofwel: de uitkomst staat dus niet vast, maar een keuze zal dan opnieuw op basis van argumenten en mogelijk politieke keuzes gemaakt worden.

Naar aanleiding van dit besluit heeft de gemeente in de eerste week van november een nieuwsbrief bezorgd bij de omwonenden van de Tarcisiusschool en bij omwonenden van de voormalige HTS. 

Update 26 januari 2018

Eind december werd de commissie ES geïnformeerd over de planning met betrekking tot het lopende onderzoek naar de twee mogelijke locaties en de daarop volgende besluitvorming:

Update 14 februari 2018

Onlangs heeft de gemeente het rapport vrijgegeven dat adviesbureau Goudappel Coffeng heeft opgesteld inzake de verkeerssituatie rond de Tarcisiusschool bij nieuwbouw op de huidige locatie.
Het rapport heeft een dubbele functie: het geeft informatie die bijdraagt aan de definitieve keuze voor de plek voor de nieuwbouw én het geeft richting aan de in dat geval te nemen maatregelen.

De keuze voor de locatie is nog niet gemaakt. Er loopt immers ook nog een onderzoek waarin de twee mogelijke plekken (Aarweg en voormalige HTS) op haalbaarheid onderzocht worden. De gemeente streeft er naar dat een besluit in mei genomen wordt. Dat schrijft de gemeente in de brief die omwonenden op 14 februari ontvangen hebben:

Het rapport van Goudappel wordt besproken door de werkgroep verkeer, die op verzoek van de wijkraad de voorstellen bekijkt.
De werkgroep organiseert op 24 maart een inloopbijeenkomst voor bewoners, waar iedereen zijn mening over de voorstellen kenbaar kan maken, zodat het advies van de werkgroep aan de gemeente zo goed mogelijk de opvattingen van de bewoners kan weergeven.
De gemeente heeft toegezegd dat het advies van de werkgroep meeweegt in de besluitvorming.

U kunt het rapport en de bijlagen hieronder bekijken:

Reageren ?

U kunt 24 maart tussen 11 en 15 uur terecht tijdens een  inloopbijeenkomst in het IVN-gebouw aan de Gallusstraat om kennis te nemen van het advies en de reactie van de werkgroep.
Dan zijn ook leden van de werkgroep aanwezig en zij nemen graag uw reactie in ontvangst.
Bent u niet in de gelegenheid de bijeenkomst te bezoeken, dan kunt u vanzelfsprekend ook per e-mail regeren via info@aarbek.nl.