Tarcisius

Geplaatst op: 28 mei 2018

Update 28-05-2018

Wat vooraf ging

De Tarcisiusschool krijgt een nieuw gebouw.

Het gebouw waar de school nu in gevestigd is, stamt grotendeels uit de jaren vijftig. Inmiddels past het niet meer bij het moderne onderwijs. Daarom komt er een nieuw gebouw.
De dependance kan dan worden opgeheven en er komt ruimte voor een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang.
In juni 2017 besloot het college van B&W de nieuwbouw te realiseren op de huidige locatie.

De wijkraad had toen al gewezen op de buitengewoon slechte verkeerssituatie ter plekke: de infrastructuur, die stamt uit de jaren 60, is niet geschikt om de grote aantallen auto’s te verwerken. Een onderzoek door adviesbureau Goudappel/Coffeng leek te laten zien dat het verkeerstechnisch best zou kunnen. De wijkraad stelde een eigen werkgroep in en kwam tot een andere conclusie.

Omwonenden spraken intussen hun ongerustheid uit en ook binnen de gemeenteraad werden vraagtekens gezet bij de keuze voor de huidige locatie.

Vergadering Commissie Economische Stimulering op 4 oktober 2017

In de vergadering van de Raadscommissie Economische Stimulering (ES) van 4 oktober 2017 deelde wethouder Jordy Clemens mee dat het college, de vele bezwaren en vraagtekens gehoord hebbende, had besloten

  • een nieuwe en uitgebreidere doorrekening te laten maken van de twee meest genoemde locaties, namelijk de Aarweg en de voormalige HTS
  • op zoek te gaan naar mogelijkheden om voor het verschil in kosten externe financiering te vinden
  • vervolgens een principebesluit aan de raad voor te leggen, waarop de raad dan een zienswijze kan uitspreken.

Update 28 mei 2018

In het coalitieakkoord dat na de gemeenteraadsverkiezingen werd vastgesteld verschoof de voorkeur voor de nieuwe school naar de HTS.
In een bewonersbrief van 28-05-2018 laat de gemeente aan alle bewoners in Aarveld/Bekkerveld weten er nu van uit te gaan dat de Tarcisiusschool zal verhuizen naar de voormalige HTS. De gemeente gaat in gesprek met de huidige eigenaar om het gebouw te verwerven en start de benodigde planologische procedures op.
Verloopt een en ander voorspoedig, dan kan definitieve besluitvorming volgen en zou over ongeveer een jaar te kunnen worden begonnen met de verbouwing.

Nieuwsbrief 20180528 over locatie Basisschool Sint Tarcisius