Tarcisius

Geplaatst op: 25 juli 2017

Update 25 juli

De Tarcisiusschool krijgt een nieuw gebouw, op dezelfde plek waar de huidige school staat.

Het gebouw waar de school nu in gevestigd is, stamt grotendeels uit de jaren vijftig. Inmiddels past het niet meer bij het moderne onderwijs. Daarom komt er een nieuw gebouw.
De dependance kan dan worden opgeheven en er komt ruimte voor een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

De gemeente heeft onderzocht of er mogelijke een andere, geschiktere locatie was.
Bekeken zijn de plek van de huidige dependance, de voormalige HTS en het grasveld tussen de sportvelden en de Tichelbeekstraat.
De huidige locatie komt als meest geschikte uit het onderzoek. Wel zal bij het uitwerken aandacht besteed moeten worden aan de verkeersafhandeling.

Naar verwachting kan de bouw in 2018 beginnen. Medio 2019 zou het nieuwe gebouw dan in gebruik genomen moeten kunnen worden.

De omwonenden zijn begin juni per brief geïnformeerd.
U kunt de brief hier zelf lezen.

Update 21 juni 2017:

De keuze voor de locatie voor de nieuwbouw is een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders.
Het College heeft echter toegezegd de gemeenteraad hierin te betrekken. Daartoe heeft het College begin juni een zgn. raadsinformatiebrief aan de raad gestuurd. Het is gebruikelijk dat die eerst in een of meer raadscommissies besproken wordt en dan wordt geagendeerd voor een raadsvergadering.
De raadsinformatiebrief is op 14 juni besproken in de Raadscommissie Economische Stimulering. De commissieleden bleken behoefte te hebben aan aanvullende informatie en die is ook toegezegd. Een en ander betekent, mede vanwege het zomerreces, dat bespreking in de raad op zijn vroegst in september of oktober zal plaatsvinden.

Inmiddels blijkt uit bv. berichten op Nextdoor, reacties van bewoners en een peiling door raadsleden, dat niet iedereen onverdeeld enthousiast is over de keuze voor de huidige locatie. We hebben de verantwoordelijk wethouder daarom gevraagd de mening van buurt en bewoners nadrukkelijk in de besluitvorming te betrekken. Dat geldt ook voor het ontwerpen van de oplossingen voor de verkeerssituatie.

Update 25 juli 217

Vandaag heeft de wijkraad een gesprek gehad met wethouder Jordy Clemens. In het gesprek hebben we aangegeven dat, mocht nieuwbouw inderdaad op de huidige plek plaatsvinden, we belang hechten aan ‘harde’ oplossingen om een goede verkeersafhandeling mogelijk te maken. Dan denken we aan oplossingen in de infrastructuur en duidelijke afspraken met betrokken partijen.
We hebben de afspraak gemaakt dat in september/oktober een werkgroep start, waarin ook bewoners vertegenwoordigd zijn.
Samenstelling en werkwijze van die werkgroep stellen we vast op 14 september op basis van een voorstel dat wijkraad en de betrokken ambtenaar voor die datum uitwerken.
Mocht u interesse hebben om aan een dergelijke werkgroep deel te nemen, dan kunt u dat alvast kenbaar maken via info@aarbek.nl. 
Zijn er meer kandidaten dan werkbaar is (je kunt nu eenmaal niet met 30 personen in een werkgroep zitten), dan moeten we mogelijk met een nog in te vullen werkgroep-achterbanconstructie werken.