Tarcisius

Geplaatst op: 28 maart 2018

Update 28 maart 2018

Wat vooraf ging

De Tarcisiusschool krijgt een nieuw gebouw.

Het gebouw waar de school nu in gevestigd is, stamt grotendeels uit de jaren vijftig. Inmiddels past het niet meer bij het moderne onderwijs. Daarom komt er een nieuw gebouw.
De dependance kan dan worden opgeheven en er komt ruimte voor een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang.
In juni 2017 besloot het college van B&W de nieuwbouw te realiseren op de huidige locatie.

De wijkraad had toen al gewezen op de buitengewoon slechte verkeerssituatie ter plekke: de infrastructuur, die stamt uit de jaren 60 is niet geschikt om de grote aantallen auto’s te verwerken.
Mocht het college aan die keuze vasthouden,  dan zou van het begin af aan gewerkt moeten worden aan een oplossing voor dat probleem. Hoewel aanvankelijk met de wijkraad was afgesproken een gezamenlijke werkgroep onderzoek te laten doen, had de gemeente inmiddels besloten het onderzoek uit te besteden aan adviesbureau Goudappel/Coffeng. De wijkraad stelde een eigen werkgroep in en bedong bij de gemeente te mogen reageren op de uitkomst van dat onderzoek. De gemeente heeft toegezegd dat de reactie van de wijkraad meeweegt in de besluitvorming.

Omwonenden spraken intussen hun uitgerustheid uit (zie het bericht elders op deze website) en binnen de gemeenteraad werden vraagtekens gezet bij de keuze voor de huidige locatie.
Het meest genoemde alternatief, huisvesting in de voormalige HTS, zou echter belangrijke meerkosten met zich meebrengen. Om die reden bleef het college kiezen voor nieuwbouw aan de Aarweg.

Vergadering Commissie Economische Stimulering op 4 oktober 2017

In de vergadering van de Raadscommissie Economische Stimulering (ES) is twee uur gesproken over de nieuwbouwplannen.
Voorafgaand aan het gesprek in de commissie maakte Paul Gerards, bewoner, gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en zo de commissie op de hoogte te stellen van de nadrukkelijke zorgen van een aantal omwonenden inzake de verkeersafhandeling en -veiligheid bij toename van het aantal leerlingen en activiteiten.
Vervolgens opende wethouder Jordy Clemens het gesprek met de mededeling dat het college, de vele bezwaren en vraagtekens gehoord hebbende, heeft besloten

  • een nieuwe en uitgebreidere doorrekening te laten maken van de twee meest genoemde locaties, namelijk de Aarweg en de voormalige HTS
  • op zoek te gaan naar mogelijkheden om voor het verschil in kosten externe financiering te vinden 
  • vervolgens een principebesluit aan de raad voor te leggen, waarop de raad dan een zienswijze kan uitspreken.

Omdat met de toezegging van de wethouder de locatie aan de Aarweg nog altijd als optie bleef bestaan, bleef het verkeersonderzoek doorlopen.

Update 28 februari 2018

Rond carnaval ontving de wijkraad het ‘rapport Goudappel’ met enkele bijlagen en de werkgroep ging meteen aan de slag.
U kunt het rapport en de bijlagen hieronder bekijken:

Update 28 maart 2018

De werkgroep verkeer heeft het rapport uitgebreid bestudeerd. De opmerkingen van de werkgroep zijn via nextdoor en deze website gepubliceerd en de werkgroep heeft een inloopbijeenkomst georganiseerd op 24 maart. Reacties van bewoners zijn in de opmerkingen verwerkt en op 27 maart heeft de wijkraad de opmerkingen overgenomen en als formele reactie naar de gemeente gestuurd:

 

De belangrijkste conclusie: mocht de keuze van de gemeente op de huidige locatie vallen, dan zijn de maatregelen die worden voorgesteld door Bureau Goudappel/Coffeng beslist onvoldoende om de problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid op te lossen.

En hoe gaat het nu verder ?

Naast het verkeersonderzoek loopt er een onderzoek door de gemeente naar de feitelijke kosten van de locatie HTS en de mogelijkheid om (gedeeltelijk) externe financiering te vinden.
Het college van B&W neemt uiteindelijk een besluit, maar stelt de gemeenteraad eerst in de gelegenheid uit te spreken wat de raad er van vindt.
Naar verwachting kan een en ander in de gemeenteraad van mei 2018 besproken worden en volgt er een definitieve locatiekeuze.